Blissful Retreat

Waxing

 

Spa

Face & Body Waxing

Lip Wax $12
Chin Wax $12
Lip & Chin Wax $20
Eye Brow Wax $15
Under Arm Wax $25
Bikini Wax $40
Women's Brazilian Wax $65 +up